Skip to main content

Bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố phường Hoàng Văn Thụ, nhiệm kỳ 2022-2025

Bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố là tiếp tục thực hiện Pháp lệnh, thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ trực tiếp bầu chọn người có đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết xây dựng làm tổ trưởng tổ dân phố.

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND phường Hoàng Văn Thụ về bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 và Quyết định số 911/QĐ- UBND ngày 24/3/2022 của UBND phường về công bố ngày bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022-2025.

Bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố 12, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng SơnNgày 24/4/2022, 13 khối phố trên địa bàn phường đồng loạt tổ chức Hội nghị Bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm kiện toàn và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc bầu cử lựa chọn người có tài, có đức, nhiệt tình trong công tác, gắn bó mật thiết với quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của nhân dân trong khu dân cư nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy tiềm lực ở cơ sở, tham gia vào sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

About